Záruka, údržba a servis brán

Záruky k vašej bráne

Definícia záruky

Betafence NV (ďalej "Betafence") týmto zaručuje životnosť výrobkov po dobu dvoch (2) rokov od dátumu vystavenia faktúry predávajúcim.
Záruka platí za týchto podmienok:

 • Akákoľvek údajná závada zistená v záručnej lehote musí byť výslovne uplatnená písomne do 30 dní od jej zistenia. V prípade reklamácie bude predávajúcim požadované predloženie faktúry.
 • Táto záruka sa vzťahuje na všetky výrobné vady tohto výrobku Betafence, čo sa týka jeho uchovania pri teplotách medzi mínus 30 ° C a plus 50 ° C a navyše za predpokladu, že výrobok nie je inštalovaný pri teplotách pod 0 ° C (PVC výrobky) alebo menej ako -10 ° C (iné výrobky).

Po overení nároku zo strany Betafence, ak jednoduchá oprava nie je možná, sa Betafence zaväzuje vymeniť chybné výrobky Betafence zadarmo. Táto výmena zahŕňa materiál, pričom však nezahŕňa pokrytie možných priamych a nepriamych nákladov.
Ak je to potrebné, pre vyjadrenie k reklamácii môže byť privolaný nezávislý kontrolný orgán. Všetky výdavky súvisiace s takouto prehliadkou budú na účet Betafence v prípade, ak vyšetrovanie preukáže, že chyba výrobku Betafence bola spôsobená spoločnosťou Betafence.

Všeobecné výluky

 • Výrobky, ktoré nie sú dodávané spoločnosťou Betafence, vrátane prípadných negatívnych vplyvov týchto produktov na výrobky Betafence.
 • Škody spôsobené montážou, ak nie je vykonaná v súlade s pokynmi Betafence.
 • Škody spôsobené počas skladovania, manipulácie, montáže, alebo po inštalácii výrobku, alebo ak je výrobok používaný na účely, na ktoré nie je určený.
 • Korózie v dôsledku mimoriadnych úrovní agresívnych chemických látok alebo neočakávaných faktorov, ktoré neboli uvedené užívateľom v čase podania reklamácie.
 • Obmedzený počet škvŕn hrdze s plochou maximálne 2% z celkovej plochy jednotlivých výrobkov. Zafarbenie povlaku. Biela hrdza.
 • Výrobky a plochy nepotiahnuté plastom
 • Táto záruka sa nevzťahuje na zlyhanie alebo poškodenie v dôsledku nesprávneho použitia alebo aplikácie, pôdne alebo štrukturálne pohyby, prírodné katastrofy, požiar, zneužitie alebo nesprávne použitie, vandalizmus, vojnu, nedbanlivosť, neplnenie správnej bežnej údržby.
 • Táto záruka je platná len po zaplatení za tovar v plnej výške.

Dvojročná záruka na automatizáciu a komponenty brán

Záruka na prevádzku a automatizačné prvky brán je obmedzená na 2 roky alebo 20.000 cyklov od začiatku užívania,
podľa toho, čo nastalo skôr.

Výluky

 • Brány namontované nesprávne a nie v súlade s pokynmi spoločnosti Betafence.
 • Nekontrolovanie správnej funkcie brány najmenej 2 krát za rok a nevykonanie, v prípade potreby, nastavenia brány alebo jej vyčistenie.
 • Brány, u ktorých nebol pravidelný servis vykonaný kvalifikovanou osobou alebo tak, ako je stanovené v pokynoch pre údržbu, požadovaný je písomný záznam o údržbe.
 • Nesprávne používanie brány
 • Ak nie je schválená spoločnosťou Betafence akákoľvek zmena v konštrukcii brány alebo jej automatizácie a používanie nekompatibilných automatizačných častí ruší záruku.

Údržba

Kontrola by mala byť vykonávaná majiteľom, inštalatérom alebo predajcom výrobku pred a po každom zimnom
období a ihneď ako sa objavia akékoľvek problémy s bránou.
Každá údržba by mala byť zaznamenaná v tabuľke a tá by mala byť priložená pri každej prípadnej reklamácii.

 • A) Všeobecná vizuálna kontrola stavu brány - skontrolujte, že žiadna časť brány nebola poškodená, zasiahnutá vozidlom alebo že je brána všeobecne zle používaná.
 • B) Skontrolujte vertikálnu pozíciu brány.
 • C) Skontrolujte všetky skrutky, v prípade potreby pevne zaskrutkujte spoje alebo vymeňte zlomené skrutky.
 • D) Skontrolujte prípadné opotrebovanie vodiacich koliesok a vyčistite ľahko prístupné prvky.
 • E) Skontrolujte priestor otvorenia brány a odstráňte všetky možné prekážky (rastliny, sneh, blato, atď.).
 • F) Vyčistite kryt fotobunky a motory.
 • G) Vymeňte batérie (CR2 3V) fotobunky inštalované v koncovom stĺpiku so zámkom.

Doplnkové poznámky:

 • Kontrola by mala byť vykonaná majiteľom, inštalatérom alebo predajcom výrobku pred a po každej zimnej sezóne a ihneď ako sa objavia nejaké problémy s bránou.
 • Valec, kolieska ani spodný vodiaci rám neolejujte.
 • Poškodenie náteru musí byť opravené len PU farbou a odborníkom.
 • Betafence neberie zodpovednosť za nesprávne fungovanie brány po neoprávnených zmenách v nastavení motora alebo niektorej časti bezpečnostného príslušenstva.

Tento text bol prevzatý z pokynov výrobcu brán BETAFENCE.

0

Your Cart